top of page

Statuten fan TV 1846 Oppenheim e. V

 

op http://www.tv1846-oppenheim.de/

 

kontakten

Department Muay Thai / Fight Team Oppenheim  

Haad fan de ôfdieling

A. Dibaba

Mail: Fight-Team-oppenheim[at]gmx[dot]de

Tel: 0049 (0) 6133 3882169

fan

Gymnastykferiening 1846 Oppenheim eV

Postbus 1236 
55273 Oppenheim
 
E-Mail: info[at]tv1846_oppenheim[dot]de

ús beropsferienings

Muaythai Federaasje Dútslân registrearre feriening
Kantoar:
Old Bergheimer Strasse 11
41515 Grevenbroich
Telefoan 02181-63238
E-Mail: muaythai@t-online.de
President Detlef Türnau
41515 Grevenbroich
Tel. 02181-63238 (9.00 oant 12.00 oere)
E-Mail: muaythai@t-online.de
www.mtbd.de
Federal Performance Center:
Federal Performance Center
Venloerstr.16-18
41569 Rommerskirchen


WAKO Rynlân-Palts eV
67061 Ludwigshafen
Board:
presidint
Bernd Mannerz Sr
Schützenstrasse 31-33
67061 Ludwigshafen

Sit en register rjochtbank:
Rynlân-Palts, Ludwigshafen VR-LU1967

Kantoar:
Bernd Mannerz Jr
Postadres:
WAKO Rynlân-Palts eV
Bernd Mannerz Jr
Schützenstrasse 31-33
67061 Ludwigshafen
Tillefoan: 0621 - 584 616

 

 

 

Disclaimer

  

1. Ynhâld fan it online oanbod
De skriuwer nimt gjin oanspraaklikens op foar de aktualiteit, krektens, folsleinens of kwaliteit fan de levere ynformaasje. Oanspraken foar oanspraaklikens tsjin de skriuwer, dy't ferbân hâlde mei materiële of immateriële skea dy't ûntstien binne troch it al of net brûken fan de oanjûne ynformaasje of troch it brûken fan ferkearde en ûnfolsleine ynformaasje, binne yn prinsipe útsletten, op betingst dat der gjin oantoonbare opsetlike of grof sleauwichheid is. aksje oan 'e kant fan' e auteurfout bestiet.
Alle oanbiedingen binne net-binend. De skriuwer behâldt útdruklik it rjocht foar om dielen fan de siden of it hiele oanbod te wizigjen, oan te foljen of te wiskjen sûnder foarôfgeande oankundiging of tydlik of permanint te stopjen mei publikaasje.

2. Referinsjes en keppelings
Yn it gefal fan direkte of yndirekte ferwizings nei eksterne websiden ("hyperlinks"), dy't bûten it ferantwurdlikensgebiet fan 'e auteur lizze, soe oanspraaklikens allinich yngean as de auteur op 'e hichte wie fan 'e ynhâld en it technysk mooglik en ridlik wie foar him om it gebrûk fan yllegale ynhâld foar te kommen.
De auteur ferklearret hjirmei útdruklik dat gjin yllegale ynhâld op 'e keppele siden te ûnderskieden wie op it momint dat de keppeling waard makke. De skriuwer hat gjin ynfloed op it hjoeddeiske en takomstige ûntwerp, de ynhâld of it auteurskip fan de keppele/ferbûne siden. Hy distansjearret him dêrom hjirmei útdruklik fan alle ynhâld op alle keppele/ferbûne siden dy't nei it oanmeitsjen fan de keppeling feroare binne. Dizze ferklearring jildt foar alle keppelings en ferwizings dy't ynsteld binne op ús eigen webside, lykas ek foar ynstjoerings fan tredden yn gastboeken, diskusjefoarums en mailinglisten opsteld troch de auteur. De provider fan de side wêrnei't ferwiisd is allinnich oanspraaklik foar yllegale, ferkearde of ûnfolsleine ynhâld en benammen foar skea dy't ûntstiet út it brûken of net-gebrûk fan sokke ynformaasje, net de persoan dy't allinnich ferwiist nei de respektivelike publikaasje fia keppelings.

3. Copyright en hannelsmerk wet
De skriuwer besiket de auteursrjochten te observearjen fan 'e grafiken, lûdsdokuminten, fideosekwinsjes en teksten dy't yn alle publikaasjes brûkt wurde, grafiken, lûddokuminten, fideosekwinsjes en teksten dy't hy sels makke hat te brûken of lisinsjefrije grafiken, lûddokuminten, fideo's te brûken sekwinsjes en teksten.
Alle merken en hannelsmerken neamd binnen de webside en mooglik beskerme troch tredden binne sûnder beheining ûnderwurpen oan de bepalingen fan de jildende hannelsmerk wet en de eigendomsrjochten fan de respektivelike registrearre eigner. De konklúzje dat hannelsmerken net wurde beskerme troch de rjochten fan tredden, moat net allinich lutsen wurde op basis fan gewoane fermelding!
It auteursrjocht foar publisearre objekten makke troch de auteur sels bliuwt allinnich by de auteur fan de siden. Reproduksje of gebrûk fan sokke grafiken, lûddokuminten, fideosekwinsjes en teksten yn oare elektroanyske of printe publikaasjes is net tastien sûnder de útdruklike tastimming fan de auteur.

4. Privacy

 

Privacy; Wy hawwe ús ferklearring foar gegevensbeskerming en gebrûksbetingsten oanpast yn oerienstimming mei de General Data Protection Regulation (GDPR) dy't op maaie 25, 2018 fan krêft is.

Wy fersekerje jo dat wy jo gegevens gefoelich en konsjinsjeuze behannelje en gjin gegevens trochjaan oan tredden. Jo kinne op elk momint kontakt opnimme mei de ôfdielingshaad as jo net mei jo namme of foto op de webside stean wolle. Sûnder persoanlik beswier geane jo yn mei de updates. Gjin fierdere aksje is nedich. Spotlessly earlik nettsjinsteande gegevensbeskerming!


As de mooglikheid foar it ynfieren fan persoanlike of saaklike gegevens (e-mailadressen, namme, adressen) jûn wurdt, fynt de ynfier fan dizze gegevens op útdruklik frijwillige basis plak. It brûken en beteljen fan alle oanbeane tsjinsten is - foar safier't technysk mooglik en ridlik - tastien sûnder dat sokke gegevens te leverjen of troch anonime gegevens of in pseudonym te jaan. It gebrûk fan 'e kontaktgegevens publisearre yn' e opdruk of fergelykbere ynformaasje lykas postadressen, telefoan- en faksnûmers en e-mailadressen troch tredden foar it ferstjoeren fan ynformaasje dy't net útdruklik frege is, is net tastien. Wy behâlde ús útdruklik it rjocht foar om juridyske stappen te nimmen tsjin de ôfstjoerders fan saneamde spammails dy't dit ferbod skeine.

5. Jildichheid fan dizze disclaimer
Dizze disclaimer fan oanspraaklikens is te beskôgjen as diel fan 'e webside wêrfan ferwiisd is nei dizze side. As dielen of yndividuele formulearringen fan dizze tekst net, net mear of net folslein oerienkomme mei de jildende juridyske situaasje, bliuwe de oerbleaune dielen fan it dokumint ûnoantaaste yn har ynhâld en jildichheid.

bottom of page