top of page

Statut TV 1846 Oppenheim e. V

 

na http://www.tv1846-oppenheim.de/

 

kontakti

Odsjek Muay Thai / Fight Team Oppenheim  

Šef odjela

A. Dibaba

Mail: Fight-Team-oppenheim[at]gmx[dot]de

Tel: 0049 (0) 6133 3882169

of

Gimnastički klub 1846 Oppenheim eV

poštanski fah 1236 
55273 Oppenheim
 
Email: info[at]tv1846_oppenheim[dot]de

našim profesionalnim udruženjima

Muaythai Federacija Njemačka registrirana asocijacija
Ured:
Old Bergheimer Strasse 11
41515 Grevenbroich
Telefon 02181-63238
E-mail: muaythai@t-online.de
Predsjednik Detlef Türnau
41515 Grevenbroich
Tel.02181-63238 (od 9 do 12 sati)
E-mail: muaythai@t-online.de
www.mtbd.de
Federalni centar za performanse:
Federalni centar za performanse
Venloerstr.16-18
41569 Rommerskirchen


WAKO Rhineland-Pfalz eV
67061 Ludwigshafen
tabla:
predsjednik
Bernd Mannerz Sr
Schützenstrasse 31-33
67061 Ludwigshafen

Sjedište i registarski sud:
Rhineland-Pfalz, Ludwigshafen VR-LU1967

Ured:
Bernd Mannerz Jr
Poštanska adresa:
WAKO Rhineland-Pfalz eV
Bernd Mannerz Jr
Schützenstrasse 31-33
67061 Ludwigshafen
Telefon: 0621 - 584 616

 

 

 

Odricanje od odgovornosti

  

1. Sadržaj online ponude
Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet datih informacija. Tužbe za odgovornost prema autoru, koje se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem datih informacija ili korištenjem netačnih i nepotpunih informacija, u načelu su isključene, pod uvjetom da nema vidljive namjere ili krajnje nepažnje. postoji radnja na strani greške autora.
Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cijele ponude bez prethodne najave ili da privremeno ili trajno obustavi objavljivanje.

2. Reference i linkovi
U slučaju direktnih ili indirektnih referenci na vanjske web stranice ("hiperveze"), koje su izvan područja autorske odgovornosti, odgovornost bi nastupila samo ako je autor bio upoznat sa sadržajem i ako je to tehnički moguće i razumno za da spriječi korištenje nelegalnog sadržaja.
Autor ovime izričito izjavljuje da na povezanim stranicama u vrijeme kreiranja linka nije bio vidljiv nikakav nezakonit sadržaj. Autor nema nikakav utjecaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon kreiranja linka. Ova izjava se odnosi na sve linkove i reference postavljene na našoj web stranici, kao i na unose trećih strana u knjigama gostiju, forumima za diskusiju i listama e-pošte koje je postavio autor. Za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo dobavljač stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

3. Zakon o autorskim pravima i žigovima
Autor nastoji da poštuje autorska prava na grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da koristi grafike, zvučne dokumente, video zapise bez licence. sekvence i tekstove.
Svi brendovi i zaštitni znakovi koji se spominju na web stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i vlasničkim pravima odgovarajućeg registrovanog vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba izvoditi samo na osnovu samog spominjanja!
Autorska prava za objavljene objekte koje je kreirao sam autor ostaju isključivo na autoru stranica. Reprodukcija ili upotreba takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljena bez izričitog pristanka autora.

4. Privatnost

 

privatnost; Prilagodili smo našu izjavu o zaštiti podataka i uslove korišćenja u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. maja 2018.

Uvjeravamo vas da s vašim podacima postupamo osjetljivo i savjesno i da nikakve podatke ne prosljeđujemo trećim stranama. U svakom trenutku možete kontaktirati šefa odjela ako ne želite da se na web stranici pojavljuje sa svojim imenom ili fotografijom. Bez ličnih prigovora slažete se sa ažuriranjima. Nisu potrebne dodatne radnje. Besprijekorno fer uprkos zaštiti podataka!


Ukoliko se pruži mogućnost unosa ličnih ili poslovnih podataka (adrese e-pošte, ime, adrese), unos ovih podataka odvija se na izričito dobrovoljnoj osnovi. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – koliko je tehnički moguće i razumno – dozvoljeno bez davanja takvih podataka ili davanjem anonimnih podataka ili pseudonima. Nije dozvoljeno korištenje kontakt podataka objavljenih u impresumu ili sličnih informacija kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa te adrese e-pošte od strane trećih lica u svrhu slanja informacija koje nisu izričito tražene. Izričito zadržavamo pravo da podnesemo pravne radnje protiv pošiljatelja takozvane neželjene pošte koji krše ovu zabranu.

5. Valjanost ovog odricanja odgovornosti
Ovo odricanje od odgovornosti treba se smatrati dijelom web stranice sa koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.

bottom of page